ZGKiM Tłuszcz

BIP ZGKiM Tłuszcz


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu zwany dalej ZGKiM jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Tłuszcz prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. ZGKiM działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawie o finansach publicznych; uchwały Rady Gminy Tłuszcz nr XXV/79/83 z dnia 30 marca 1983 roku o rozpoczęciu działalność na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Tłuszcz Nr 5/83 z 12 maja 1983 r. od 1 stycznia 1984 r.; uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XIV.217.2016 dotyczącej statutu jednostki ZGKiM.

Statut - do pobrania

Siedziba ZGKiM mieści się w Tłuszczu przy ul. Wiejskiej 56.

Zakład realizuje zadania własne gminy i w tym celu prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

 1. Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
 2. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności: eksploatacja i konserwacja wodociągu gminnego oraz stacji uzdatniania wody, eksploatacja i konserwacja gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków,
 3. Targowisk i hal targowych,
 4. Zieleni gminnej i zadrzewień w szczególności koszenie poboczy oraz przydrożnych rowów,
 5. Administrowania i utrzymywania urządzeń komunalnych,
 6. Prowadzenie prac społecznie – użytecznych,
 7. Zimowe utrzymanie ulic.

Do wykonywania wszystkich powyższych czynności ZGKiM wykorzystuje pojazdy:

 • Renault Kangoo.
 • Renault Trafic.
 • Mercedes Sprinter.
 • Man (pojazd asenizacyjny).
 • Volvo FH12 6X2 (pojazd asenizacyjny).
 • Volvo FS7 (pojazd asenizacyjny).
 • Iveco Eurocargo ML120E22K (pojazd asenizacyjny).
 • Iveco Daily.
 • MERCEDES BENZ (podnośnik koszowy).
 • Deutz-Fahr Agrotron K410.
 • Deutz-Fahr Agrotron K410.
 • Ursus 5714.
 • Koparka.

Dział Transportu ZGKiM ma za zadanie zadbać o:

 1. Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym,
 2. koszenie placów, rowów i poboczy w okresie letnim,
 3. wywóz nieczystości płynnych,
 4. równanie dróg gruntowych oraz nawożeniu kruszywa w miejscach niezbędnych,
 5. dostarczenie wody pitnej w przypadku zagrożenia suszą,
 6. udrażnianie rowów melioracyjnych.

System Wodociągowy:

W skład zbiorczego systemu wodociągowego wchodzą cztery stacje uzdatniania wody:

 1. SUW Kozły,
 2. SUW Łysobyki,
 3. SUW Postoliska,
 4. SUW Wąska w Tłuszczu.

Do cyklicznych zadań zakładu przy obsłudze systemu wodociągowego w gminie zalicza się sukcesywną wymianę wodomierzy, dokonywanie zdalnego odczytu wskazań wodomierzy, przegląd hydrantów przeciwpożarowych. Jakość wody przeznaczonej do spożycia poddawana jest regularnej kontroli – wewnętrznej – badania wykonywane przez akredytowane laboratorium – zewnętrznej – okresowe kontrole nadzoru epidemiologiczno-sanitarnego.

System Kanalizacyjny:

Na zbiorczy system kanalizacyjny w gminie składają się dwie oczyszczalnie ścieków :

 1. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przy ul. Wiejskiej 56 – oczyszczająca ścieki dopływające siecią kanalizacyjną oraz ścieki dowożone taborem asenizacyjnym.
 2. Kontenerowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Parkowej 3 – oczyszczalnia oparta na technologii zanurzanych złóż tarczowych odbierająca ścieki z dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Parkowej.

Na obydwu obiektach prowadzone są bieżące prace konserwacyjne zapewniające ciągłość pracy oczyszczalni. Jakość ścieków oczyszczonych poddawana jest okresowej kontroli w zakresie i częstotliwości określonych w aktualnym pozwoleniu wodnoprawnym.

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy to 53,8 km, na sieci znajduje się 37 pompowni ścieków. Wraz z sukcesywnym zwiększeniem stopnia skanalizowania gminy niezbędne będą prace modernizacyjne na obydwu oczyszczalniach, mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego do czasu powstania nowej oczyszczalni ścieków.


Opublikował: Emilia Kalinowska
Publikacja dnia: 11.07.2024, 15:17
Dokument oglądany razy: 457
Podpisał: Aldona Maliszewska
Dokument z dnia: 18.09.2020